Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre hazırlanmış olup ECF MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAH. DAN. LTD. ŞTİ. sizinle

ilgili kişisel verileri işlemesi, veri işleme amaçlarını belirlemesi, veri işleme sisteminin kurulması ve işletilmesi sebebiyle veri

sorumlusudur. ECF MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAH. DAN. LTD. ŞTİ. tarafından, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, kanun tarafından

ilgili kişi olarak kabul edilmektedir.

Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’ncu maddesine göre, veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri,

veri işleme ile ilgili konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin, ilgili kişi olarak sizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, ilgili kişinin (veri sahibinin) ve veri sorumlusunun hak ve

yükümlülüklerini içermektedir.

Veri Sorumlusunun

Adı/Soyadı / Unvanı : ECF MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAH. DAN. LTD. ŞTİ.

Posta Adresi : MALIKÖY ANADOLU OSB MAH. ANADOLU OSB 7 CAD. NO: 21 SİNCAN/ ANKARA

Telefon : 0 (312) 235 03 88 / 0 (312) 514 26 88

E-posta : www.ecfmuhendislik.com.tr

İnternet Adresi : kvkk@ecfmuhendislik.com.tr

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Veriler

Ziyaretçi, çalışan adayı, çalışan, tedarikçi ve müşterilerimize yönelik, şirket güvenliğinin sağlanabilmesi, şirketin özel alanlarına

giriş çıkışların güvenliğinin sağlanabilmesi, şirket içi yetkilendirmelerin sağlanabilmesi ve ilgili diğer mevzuatlarının yerine getirilmesi

amaçlarına yönelik olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik

ortamda işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.

Ziyaretçi, çalışan adayı, çalışan, tedarikçi ve müşterilerimize yönelik olarak kişisel veriler,

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin

zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Ziyaretçi, çalışan adayı, çalışan, tedarikçi ve müşterilerimize yönelik işlenen veriler ise aşağıdaki kategorilerde yer alan kişisel

verilerdir.

• Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

• Görsel ve İşitsel Veri

• Kimlik Bilgisi

Belirtilen veri kategorilerinde hangi verilerin bulunduğu ise veri sorumlusu olarak düzenlediğimiz veri haritasında ayrıntılı olarak

bulunmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler Edinim Yöntemi

İşlenen kişisel verileriniz, yazılı, sözlü, görsel ve ses kayıt sistemi ve e-posta aracılığı ile siz veri sahibinden ve üçüncü taraflardan

alınmaktadır.

Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili

makamlara aktarılabilir.

İşlenen kişisel veriler; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk

kuvvetlerine ya da idari makamlara kanunda öngörülen amaç̧ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Veri Sorumlusu Hak ve Yükümlülükleri

Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile diğer ilgili kanunlara uygun olarak kişisel verileri işleme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak

işlenmesini ve erişilmesini önleme, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesi ve muhafazası için teknik ve fili imkanlar doğrultusunda

yeterli güvenlik tedbirlerini alma hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

Kişisel Verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni

göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Kişisel Veriler ‘in korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel Verilere yetkisiz erişim veya bu

bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari her türlü

önlemi alınmaktadır. Kişisel Veriler’i işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknoloji standartları kullanmaktadır. Gerekli bilgi güvenliği

önlemlerini almamıza karşın, şirketimize ait internet sitesine ve veri işleme sistemlerimize yönelik yapılan saldırılar sonucunda Kişisel

Veriler ’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma

Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.

Aşağıda belirtilen hususların asgari birinin olması durumunda, KVKK madde 5 ve 6 da belirtildiği üzere, açık rıza alınmasa

dahi kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

• İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi.

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin

islenmesinin gerekli olması.

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

• İlgili kişinin (veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş̧olması.

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin

kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin

zorunlu olması.

• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi

inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik

tedbirleriyle ilgili verileri ile biometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.Sağlık ve cinsel hayata ilişkin

veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık

hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve

kuruluşlar tarafından işlenmesi.

Veri Sahibi Hak ve Yükümlülükleri

Veri sahibi 6698 sayılı kanunun 11. Maddesinde yazılı haklara sahiptir.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya

çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Talep ve Başvuru

Yukarıda belirtilen tüm haklarınızı kullanmak için başvuru formunu ve kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren metni

ECF MÜHENDİSLİK ENERJİ TAAH. DAN. LTD. ŞTİ nin MALIKÖY ANADOLU OSB MAH. ANADOLU OSB 7 CAD. NO: 21

SİNCAN/ ANKARA İSTANBUL KOCAELİ adresine ıslak imzalı nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletebilir.

• kvkk@nuevoseramik.com e-posta adresine iletebilir veya,

• www.nuevoseramik.com adresinde bulunan Veri Sahibi başvuru formu ile iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen şekillerden biri ile imzalanmak suretiyle gönderebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından getirilecek yeni düzenlemeler kapsamında gelecekte vuku bulacak tüm gelişmelere göre

aydınlatma metnin de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşbu metni tebliğ almakla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafınıza aydınlatma yükümlülüğü yerine

getirilmiştir.

6698 sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, yukarıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine yönelik bu aydınlatma

metninde belirtilen bilgileri tüm ziyaretçi, çalışan adayı, çalışan, tedarikçi ve müşterilerimiz için geçerlidir.

İletişim

Powered by Bilgeweb